Search
Close this search box.

תערוכה 18.10.14-22.11.14 > ליז חג’ג’ וצחי בוחבוט / Domino Dancing

Domino Dancing היא תערוכה של כפילויות: שימוש בדימויים מוכפלים בחלל שחור/לבן בשתי גרסאות של תערוכה המנוסחות ומבוססות על יכולתם האינטואיטיבית של שני שותפיה: ליז חגג וצחי בוחבוט לחיות ולעבוד בחלל משותף האחת לצד השני. עניין מרכזי הוא התייחסות לדימויים בעלי פוטנציאל איקוני, בין אם מוכרים או רדומים והשפעות נוכחותם על תפיסתנו בחלל, במרחב, ובתודעתנו לשכבות של זמן. ניסוחם העדין והחד של צבעוניות בשחור ולבן, ואזכורים של מצריים העתיקה מעלים על הדעת הצלחה איקונית של ניסוח ויזואלי טראומתי לתרבות המערב מימים אלו של Isis (דאע”ש) הנוכח בחלל בו נמצאות עבודותיו של צחי בוחבוט. מולן השימוש בבדים, מוטות ולוחיות מתכת, ניילון ומדבקות לצד ציור מייצר סביבה ארעית הנדמית מרוכזת יותר בתהליכי עבודה מאשר בתוצרים מוגמרים שם דגש על הקשר הישיר והמיידי בין מחשבה לתהליכים חומריים במעבדה של ליז חגג‘.

אימתו של החידלון ומולו כאב ותאוות החיים של יכולת עשייה: השילוב המהותי של מזרח ומערב שמאפיין עשייה של אמנות, מלחמה, וכל שיעלה על הדעת במקומותינו וגם בכל מקום אחר בו קיימות התערובות הבלתי אפשריות לחיבור של עקבות התנהלותו של המערב במזרח בזמננו ומקומנו. משקעים טעוני כשלים וסכסוכים המובנים במעבר מתקופתו של שלטון קולוניאלי לתקופה הפוסט קולוניאלית, והשלכותיהם הקשות.

ורד זפרן גני