Search
Close this search box.

תערוכה 31.05.08-28.06.08 > רובי לבוביץ’ / תצלומים | אוהד מטלון וניר עברון

שלושת האמנים המציגים הם גם אוצרים משותפים כאשר רובי לבוביץ’ אצר את ניר עברון, ניר עברון אצר את אוהד מטלון, ואוהד מטלון אצר את רובי לבוביץ’.
שלושתם בוחנים את יכולת ההכלה של מצבים המסמנים מציאויות מורכבות, הנוכחות זו לצד זו בגוף התצלום עצמו או בחיבורים אפשריים המתקיימים בין תצלומים שונים בתערוכה. העבודות עושות שימוש בתיעוד, עריכה דיגיטלית, ובימוי לפי הצורך, באופן השומר לעצמו את הזכות להשתנות מעבודה לעבודה.

על עבודותיו של ניר עברון:
“לראות צילום בודד של ניר (עברון) ולצפות בתערוכה שלו, זה ניסיון שונה בתכלית (…) הצילום הבודד נראה לנו כמו קוד או כתב חידה, שרק רצף של אותם קודים, ייתן הגיון ויקנה לנו את האפשרות לפרשנות.” (רובי לבוביץ’)

על עבודותיו של רובי לבוביץ’:
“יש משהו נרטיבי ביחס של רובי (לבוביץ’) למהלך של גוף העבודה הזה, מעבר מדורג מפעולות יומיומיות, פשוטות, שנעשו עבור הצילומים לפעולות דרמטיות\סימבוליות שגובלות באי שפיות. ההתפתחות מקבילה לסדר שבו צולמו הצילומים.” (אוהד מטלון)