Search
Close this search box.

תערוכה 13.06.09-11.07.09 > איתן בן משה / מזל

“מזל”

(LUCK)

תערוכתו של איתן בן-משה כוללת פסל חוץ שנעשה עבור בניין הסדנאות, ויוצב על גגו, ועבודות בטכניקות שונות שיוצגו בגלריה עצמה. העבודות חוגגות את היכולת להציע את המושג “פנטזיה” כבסיס רעיוני, על חושניותו ואיכויותיו האינסטיקטיביות אל מול היבטים מחושבים של מימוש מהלכים בעלי מתמטיקה פנימית מובנית. האסתטיקה של העבודות נעה בין המבריק והמפתה למופרז והארסי.