Search
Close this search box.

תערוכה 26.06.10-24.07.10 > חנה סהר | יפעת בצלאל

פתיחה: מוצש 26.6.10 בשעה20.00

נעילה: 24.7.10

בגלריה המרכזית מציגה חנה סהר דיוקנאות נשים, בנות משפחתה, שצולמו בחשיכה, בחשיפה ארוכה. התובענות שנמצאת בבסיס עבודות אלו מציפה אל פני השטח תכונות אישיות שונות: שלווה, כושר עמידה וסובלנות מול עוצמה, אנרגטיות, ואולי גם קוצר רוח. היבטים שצילום שנעשה באור מלא מתקשה ברגיל להנכיח.

יכולתה של סהר להרחיב מתוך מיגבלות הצילום את פוטנציאל ההצבעה של מדיום זה, מציבה הצעה של מבט המזהה בבירור את יכולותיו הפתייניות של הדימוי, אך עם זאת משכיל להמנע מלעצור שם.

בגלריה העליונה מציגה יפעת בצלאל מיצב הנושא את הכותרת:

Don’t be afraid you’re already dead.

  המדמיין ובונה אפשרות למעבר בין לימבו לאליסיום. זיהוי זה של אפשרויות מגולם במעבר התהליכי שבין רישום, תכנון, מודל, וצילום. כל אלו הנם גם מרכיבי התערוכה ואף מפרקיה, הם מעלים על סדר היום את המאבק בין חיים, ומוות, עבודה בסטודיו, ותצוגה.